I digitaliseringens tidevarv

Välkommen till en mötesplats för alla som är intresserade av den moderna informationsförvaltningen.

Den pågående digitaliseringen av samhällets varu- och tjänsteproduktion medför stora förändringar i hur vi hanterar data, dokument och arkiv. Den information som produceras och hanteras i verksamhetsprocesserna används inte bara för att dokumentera vad som uträttas utan även för att styra och driva processerna. Den digitala transformationen – robotiseringen, automationen – innebär att mänskliga aktiviteter ersätts av algoritmer, men också att arbetsprocessens olika aktiviteter mer än någonsin blir sammanlödda med den verksamhetsinformation som hanteras. 

Informationsförvaltningen har sitt fokus i dokumentation och dokumenthantering, således i den miljö där information skapas, inhämtas och bearbetas som ett led i verksamheten. Den digitalisering som äger rum i samhället medför stora utmaningar för dem som ansvarar för verksamheten och för de yrkesgrupper som på olika sätt involveras i den digitala transformationen – administrativ ledning, informationssäkerhetsansvariga, verksamhetsarkitekter, kvalitetsutvecklare, systemförvaltare m fl. Digitaliseringen medför utmaningar inte minst för de yrkesgrupper som ansvarar för dokumenthantering och arkiv, dessa som genom sina nutida insatser även ska sörja för framtida informationsförsörjning. 

Vår målsättning

Ambitionen med den webbplats vi nu lanserar är

  • att vara ett centrum för kunskap, erfarenhetsutbyte och praxis som rör informationsförvaltning, främst enligt standarden ISO 30300-30302 och svensk lagstiftning
  • att bidra till utveckling av arbetsmodeller och verktyg, till stöd för den praktiska informationsförvaltningen
  • att bidra till sektorsövergripande samarbete mellan de professioner som medverkar i utvecklingen
  • att bidra till teoretisk utveckling som tillvaratar grundläggande principer för dokumentation och arkivbildning i en ny tid