Om ledning

Begreppet “ledning” används ofta utan närmare precisering. I de texter som publiceras under huvudrubriken Ledning är vår ambition dock att dels reda ut och beskriva vad vi menar med ledning, dels visa hur ledningsfunktionen hanteras i LVI. 

För råd om hur organisationen kan använda standarder  hänvisas till Om ramverk  

Den generiska ledningsfunktionen
Linjeorganisationen i en organisation visar hur det formella ledningsansvaret fördelas på olika nivåer. Det förhåller sig på samma sätt med informationsförvaltningen i en större organisation; även här kan vi utgå från att den innefattar dels en central ledning, dels en eller flera ledningar för förvaltningens praktiska funktioner. Men låt oss nu bortse från linjeorganisationen och koncentrera oss på informationsförvaltningens verksamheter och processer. Vi inser då att varje nivå av den informationsförvaltande verksamheten liksom alla annan verksamhet innefattar en ledningsfunktionDenna ledningsfunktion är av generisk karaktär, dvs den utövas på ett likartat sätt oavsett nivå och typ av verksamhet.     

Ledning – styrning – organisering
Vi har anammat den ledningsdefinition som beskrivs i Klassa-systemet. I varje verksamhet, processgrupp och process i Klassa finns en funktion med uppgift att styra, leda och organisera den verksamhet och de processer som funktionen bedriver. Om processbeskrivningen visar vad som utförs (produceras, tillverkas) så visar ledningsfunktionen varför det uträttas (uppdraget, styrdokumenten), på vilket sätt det ska uträttas (policydokumenten) och med vilka insatser processen ska drivas (organiseringen av det ekonomiska och administrativa stödet). 

Det övergripande begreppet Ledning innefattar således tre operativa ledningsfunktioner:
 

Styrning (governance) – utarbetande av styrande dokument samt ajourhållning och uppföljning av dessa.
Ledning (management) – projektedning, överläggningar och beslut m m samt daglig ledning av praktiska verksamheter, med eller utan stöd av styrande dokument.
Organisering – hantering av resurser för att driva de processer som ledningsfunktionen ansvarar för.