LVI-aktuellt

Jämförelse mellan Records Management och Information Governance

Vad är Information Governance (Informationsstyrning)? Kan det jämföras med Records
Management (Hantering av verksamhetsinformation)? Är det samma sak eller två olika
saker? Båda uttrycken kan ju på svenska likställas med informationsförvaltning. Detta är en
diskussion som pågår mellan dem som arbetar med olika former av informationshantering.
Kanske främst mellan dem som följer och engagerar sig i det arbete som görs inom ISO
TC46/SC 11:Archives and Records Management och de som är involverade i arbetet i
ISOTC46/WG 13: Information Governance. För att reda ut detta har SC 11 publicerat ett sk
White paper baserat på en jämförelse mellan ISO 30300-serien som är ledningssystemet för
verksamhetsinformation och ISO 24143 som är Information Governance – koncept and
principles. Den senare har ingen svensk titel ännu men skulle kunna översättas med
Informationsstyrning – koncept och principer.
De slutsatser som den här jämförelsen kommer fram till är att ISO24143:2022 och ISO
30300 serien har olika fokus och använder olika språk men båda är framtagna för att hjälpa
organisationer att lyckas i sina verksamhetsaktiviteter, uppnå sina mål och kontinuerligt
förbättra sin prestanda. Det finns ingenting i LVI serien som motsäger principerna i ISO
24143.
Att implementera ett LVI kan vara ett sätt att i praktiken implementera ett program för
informationsstyrning i en organisation genom att använda metoden för ledningssystem.
Jämförelsen är publicerad på SC11:s hemsida och är fri för alla. Läs den och bilda er en
egen uppfattning.


https://committee.iso.org/files/live/sites/tc46sc11/files/documents/Comparison%20of%20ISO
%2024143%20and%20ISO%2030300%20series-Final_20230901.pdf