Att använda standarder  

Arbete med utveckling och implementering av informationsförvaltning kan inte bedrivas utan att man förhåller sig till de standarder som finns på området. Alla som arbetar med dokumenthantering och arkiv förstår värdet av standardisering och av en praktik som baseras på resultat av standardiseringsarbete – som samlar professionens bästa erfarenheter. Standarderna skyddas emellertid av copyright och standardiseringsarbetet finansieras genom att den som använder dem måste köpa dem. Texter i denna webbplats som handlar om standarder skrivs av detta skäl så att innebörd och ändamål klart framgår men så att copyright respekteras.

I avsnitten om Ledning och i Manualen övergår vi till en mer praktisk handledning, en miljö som vi planerar att bygga ut och fördjupa så att den täcker alla informationsförvaltande funktioner. Kunskaper om standarder och andra resultat av en profession i arbete tillämpas här, men vi tillåter oss att presentera detta material på ett sätt som är vårt eget. 

Om organisationen vill använda standarder som verktyg för att uppnå och upprätthålla en viss (kvalitets)standard i sin organisation då måste hanteringen bli en annan. I ISO 30301 (Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Krav) beskrivs de alternativ som kan bli aktuella: 

 – certifiering av organisationens LVI genom en extern part. Certifiering  är idag inte möjlig i Sverige. 

 – bekräftande egenförklaring genom extern part. Expertens roll är att leda organisationen genom arbetet att upprätta ett LVI och senare uppföljning. 

 – genomförande av egenbedömning och egenförklaring. Arbetet görs internt, även uppföljning sker internt.   

Sakligt sett kan man uppnå samma resultat i alla tre fallen, men om organisationen vill utnyttja sitt LVI för att stärka varumärket och upprätthålla brukares och kunders förtroende då bör extern expertis anlitas. I samtliga fall bygger organisationen dock ett egen LVI. Det kan självklart vara begränsat till att endast omfatta delar av en standard – eller innefatta krav hämtade från flera standarder.   

Referenser
Kortfattad information om standarder kan nås hos SIS/TK 546 och dess internationella motsvarighet ISO/TC 46/SC11 samt Online Browsing Platform (OBP)