Om ramverk

Ett yrkesmässigt ramverk kan bestå av teori och principer, standarder, rättsliga krav och etablerade metoder – verktyg och kunskaper som bidrar till att upprätthålla en profession. 
Informationsförvaltningen är inget undantag. Dess ramverk innefattar arkivteorin och proveniensprincipen, men även de arbetsmetoder och den etablerade praxis som utmejslats och som kommer till uttryck i det internationella standardiseringsarbetet. ISO 30300-serien (
Ledningssystem för verksamhetsinformation, LVI) och ISO 15489 (Dokumentation – Hantering av verksamhetsinformation – Del 1: Grunder och principer ) är exempel på det senare. När ramverket tillämpas inom svensk offentlig sektor tillkommer den offentligrättsliga lagstiftning som gäller för svenska myndigheter – främst Tryckfrihetsförordning, Arkivlag och GDPR.