LVI och relaterade standarder - översikt

SS-ISO 30300-30302 – Ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI) – utgör den viktigaste komponenten i det ramverk för informationsförvaltning som utvecklats under senare decennier. Som framgår av tablån består serien av principer och terminologi (30300), krav (30301 och vägledning vid införande (30302). Ändamålet med dessa standarder är att underlätta för organisationer att skapa och vidmakthålla dokumentation som uppfyller krav autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet – ytterst för att främja förmågan att bedriva en effektiv och ansvarsfull verksamhet.

LVI tillhör den grupp av standarder som kallas ledningssystem. Andra ledningssystem är b l a Ledningssystem för informationssäkerhet (SS-ISO 27000, LIS), Ledningssystem för kvalitet (SS-ISO 9001) och Ledningssystem för miljö (SS-ISO 14001). Gemensamt för ledningssystemen är att de riktar sig till verksamhetens högsta ledning och att de har en uppbyggnad som underlättar samordningen av olika ledningssystem.

De relaterade standarder och tekniska rapporter som redovisas nedan är riktade till de funktioner i organisationen som har operativt ansvar för genomförandet.

Se vidare: Ledning

Informationsförvaltning enligt ISO 30300-serien och ISO 15489 har sitt fokus i records management, dvs i den dokumenthantering som sker i olika verksamhetsprocesser hos den organisation som infångar eller upprättar handlingarna. I denna del av informationsförvaltningen krävs också åtgärder som gör det möjligt att skapa arkiv som innehåller autentisk information. 
Arkiveringsmomentet och den efterföljande arkivförvaltningen lämnas i stort sett utanför den domän som hanteras i ISO 30300-serien. Vi kommer dock även att ta hänsyn till behoven av långsiktig förvaltning och presentera standarder och metoder för detta, t ex referensmodellen OAIS (Open Archives Information System, ISO 14721:2012).  

För arbete med informationssäkerhet finns den särskilda standarden ISO 27000, med underliggande standarder. Då informationssäkerheten och arbetet med denna är en central del av informationsförvaltningen är det av vikt att dessa funktioner kan integreras inom ramen för organisationens arbete.