Högsta ledningen i LVI

I likhet med andra ledningssystem vänder sig Ledningssystem för verksamhetsinformation till organisationens högsta ledning. 

Högsta ledningen ska enligt ISO 30301 besluta om policy och mål för informationsförvaltningen som baseras på en förståelse av organisationen kontext, de krav som ställs på verksamhetsinformationen samt behoven hos organisationens intressenter. För att uppnå målen ska organisationen utforma ett ledningssystem för verksamhetsinformation som kännetecknas av att  

– roller och ansvarsområden är definierade
– informationsförvaltningen arbetar i enlighet med
    beslutade
 informationsförvaltande processer
– processerna mäts och utvärderas och
– granskningen ligger till grund för kontinuerlig förbättring av
    informationsförvaltningen 

Av beslutet bör framgå att ISO 30301 skall tillämpas samt på vilket sätt det skall följas upp.  

Informationsförvaltningen drivs av processer som alla andra verksamheter. Högsta ledningen ska regelbundet utvärdera processerna med hänsyn till uppnådda prestationer. Krav och mål ska följas upp i den verksamhetsinformation som är informationsförvaltningens egen och denna dokumentation ska behandlas enligt en fastställd ordning, som kvalitetsdokument. 

Om organisationen arbetar med flera ledningssystem är det angeläget att man i möjligaste mån harmoniserar tillämpningen av dessa och undviker dubbelarbete.

Certifiering av organisationer som vill arbeta enligt LVI förekommer knappast och rekommenderas heller inte av oss. ISO 30301 kan dock användas även för att etablera ett LVI på egen hand – eller för att utforma och stämma av sin egenförklaring genom en extern expert.
 

Högsta ledningen – och dess operativa organ

Högsta ledningen definieras i ISO 30301 som den person eller grupp av personer som styr organisationen – med rätt att delegera. I kommuner och regioner kan det handla om myndighetsorgan som fullmäktige eller styrelse, hos privata juridiska personer närmast styrelse eller stämma. I båda fallen kan det dessutom handla om en enhet på hög nivå i förvaltningsorganisationen med delegerat ansvar. Man betonar vikten av en ansvarsfördelning i organisationen som baseras på att olika funktioner i informationsförvaltningen bemannas med rätt kompetens.  

 ISO 30301 sägs att organisationen ska upprätta dokumentationsmål som resulterar i att den verksamhetsinformation som skapas uppfyller krav på äkthet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet. Där sägs också att organisationen ska fastställa vilken information som behöver skapas och hanteras i verksamhetsprocesserna samt bedöma de risker som är förenade med att dokumentation försummas. Vi är med detta definitivt över i en operativ funktion med uppgift att utreda och analysera organisationens verksamhetsprocesser, planera och organisera dokumentationen samt upprätta, àjourföra och följa upp de styrdokument som krävs för informationsförvaltningen: processer för styrning.