Om utvecklingsprocessen och utvecklingsarbetet

 

Här beskriver vi hur vi ser på utvecklingsarbetet och hur det går till att från en vision och uppdrag om nya tjänster, eller om förbättringar, nå ner till hur digitalisering av informationsförvaltning hamnar på plats i system och arbetssätt för användare och kunder. 

Vi beskriver utvecklingsarbetet och de roller och kompetenser som behöver bidra och hur deras kompetenser sedan kan riktas till informationsförvaltingens område och bli praktiskt användbara utifrån de förutsättningar som en verksamhet har. 

Vi börjar med den generella utvecklingsprocessen och vad den består av

Att förstå vad det är som skall göras; nya möjligheter, behov, problem eller underhåll av befintliga lösningar och hur man lägger upp arbetet utifrån detta.

Att förstå behoven hos användare, kunder och medarbetare och verksamhetens behov och hur dessa säkerställs.

Att föreslå en eller flera lösningar utifrån tillgänglig tid, resurser, tekniska möjligheter.

Att bygga eller köpa en lösning, eller en kombination av detta

Att testa; Validering: Att det är rätt lösning. Verifiering: Att lösningen är rätt.

Att förbereda för förvaltning och underhåll.

Vi beskriver sedan olika sätt att utföra den på och vilka som behöver vara med

Vi beskriver hur detta kan göras på olika sätt iterativt, agilt, kontinuerligt utforskande, designtänkande och de olika förmågor som ingår i form av systemutveckling, arkitektur och UX/Tjänstedesign.

Vi beskriver samverkan och gränser mot omgivande roller utanför själva utvecklingsprocessen, som beställare och bestämmare, projektorganisation och drift/infrastruktur. 

Vi beskriver utvecklingsarbete utifrån de aktiviteter som utförs, roller och leverabler men även utvecklingsprocessen och ledning och styrning av denna. Därför kommer vi även in på organisation och hur den påverkar utvecklingsarbetet. Dessutom utgår vi från ett brett tänkande kring utveckling där vi ser att all utveckling egentligen utgår från en designprocess som den mest generella beskrivningen av denna typ av aktivitet. 

Vi positionerar också utvecklingsprocessen mot ledning och styrning av informationsförvaltningen. I och med att det innefattar aktiviteter som kartläggning av processer och information så sammanfaller detta egentligen med delar av utvecklingsarbetet. 

Denna beskrivning är ett lärande

Arbetet är under utveckling och baseras på erfarenheter och dialog med läsare, praktiserande, och användare, men också med stöd av modeller och metodiker kring informationsförvaltning och som presenteras på denna site, samt från arkitektur, design och övriga roller som ingår. Det som presenteras här är därför inte i första hand ett färdigt innehåll utan ett sätt att arbeta utforskande och en struktur att organisera och presentera arbetet efter.

Vi tänker oss att det behövs en leverans av översikter, beskrivande fördjupningar men också som arbetsbara verktyg, guider och mallar eftersom vi tror att förändring av en verksamhet främst kommer genom att börja arbeta, insikten om vad som fungerar följer. Materialet är tänkt att möta behov hos roller som vill fördjupa och bredda sin kunskap och förståelse kring utveckling av digitala lösningar. Materialet är också tänkt att stötta verksamheter som vill förstå sitt behov och var man skall börja. Ansatsen är att rusta och stärka befintliga roller och personer, stötta och guida mera etablerade roller och stötta beställare och ledare kring resursbehov och prioritering.