• Kan du som kund/läsare rita en bild över dina tjänster/produkter, hur de är organiserade i linje, i tjäns/produkt-perspektiv samt vilka beroenden det finns mellan produkter, projekt/linje/tekniskt/infrastruktur
  • Vet du som kund hur kommunikationsvägarna ser ut och vad som avhandlas där.
  • Vet du som kund hur man kan förbättra eventuella saker som inte verkar fungera.
  • Kan du som kund beskriva hur er strategi ser ut, på teknisk nivå, produktnivå, förmågor och egenskaper. Kan du som kund redogöra för vilka förmågor ni levererar
    • Kanske skall en egen mosaik vara ’Stadsplan’, ’Vintergata’ osv.

Denna bild tillför: 

  • Den illlustrerar hur en översikt kan se ut, praktiskt så att domän/EA-arkitektur kan bedrdivas. Alla produkter/tjäsnter kan visualiseras. Graden av visualisering behöver vara så noggrann att den visar både organisatoriska vägar och produkt/tjänsteorganisatoriska vägar. Hur kommuniaktion sker i dessa vägar och vad som diskuteras.
  • Därför att det är lätt att bortse från digitaliseringens grund och ursprung som är systemutveckling, dvs hur behov fångas, beksrivs i krav, föreslår en lösning och validerar/verifierar via testfall. Detta indikeras via de röda cirklarna som är en slags summastatus kring hur testfall framskrider och hur utfall sedan blir pass/fail.
  • På detta sätt fås alltså en översikt över vad som pågår och hur utfalll/leverans fortskrider praktiskt utifårn V-modellen (indikatorerna kan även indikera hur krav fångas, hur lösningar implementeras osv.)

Dessutom illustrerar denna bild Conways Law dvs hur en organisation måste vara organisaerad för att llyckas leverera de produkter och tjänster man vill ha – och som består i hur man kommunicerar i organisationen. För att förbättra detta så används Reverse Conway Manuever och här är denna modell en grund.

Så Utifrån vår tes att sysdev är undermanagerat så blir det att organisationer är uppsatta utifrån de delar som är på plats och starka, ledning/styrning, projektledning, och IT/drift/förvaltning. Men att ta fram nya produkter, lösningar utifrån behov – där saknas ofta en organisation. Därmed kommunikationsvägar. Och då är vi inne på vad Conways lag säger, att det helt enkelt inte är möjligt att bygga och få till bra system och arbetssätt. Läs mer i Team Topologies

Ron Westrum skriver om olika organisationstyper läs mera här från Google: https://cloud.google.com/architecture/devops/devops-culture-westrum-organizational-culture och som framför allt adresserare organisation utifrån devops-metodiker.

Samt Westrum själv: https://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_2/ii22.short och där de tre grundläggande organisationstyperna enligt hans modell, beskrivs, patologisk, regelstyrd och generativ. Vad som karaktäriserar dessa och vad som kan göras för att gå från de olika till den generativa. En slutsats som dras är att det sällan fungerar att förändra sätt att tänka genom dialog eller utbildning utan att praktiska aktiviteter föreslås. Det finns också beskrivning av typiska kännetecken framför allt kring hur olika typer av insikter och avvikelser tas emot i organisaitoner av olika typer. Allt baserat på studier av olika typer av verksamheter och hur de fungerar eller inte fungerar.Tillbaka https://informationsforvaltning.com/digitalisering-metodik/